Chitsauko Chinomwe

Tingabvuma kuti zvino itika kana kuti tozvireva tichiti  hapana chinotadzisa kuti mvura inpinde muvhu, igoz o erera yava nzizi; onai dikita  richi buda muganda kana kuti weti ichi pinda muitsvo. Zvinoonekwa muvanhu vanoenda vachinonwa mvura dzeku ma’Spa’ , fanika mumaruwa ekuPadua, kana kuti vanhu vanonwa mvura yakawanda chaizvo: zvinongo tora maawa mairi chete kuti mvura yese yanwira ibude yese seweti.

 

Ndiyani zvino wandinonzwa achiramba kuti hazvinga itike kuti ropa rese rino pinda nemumapapu, zvinoita muto wese we zvatinodya kuto unopinda nemuchiropa. Vanhu vakadai vanhu vanozoti, zvinhu zvavanoda kuti zviitike ndizvo vanoti ndizvi zvinoitika, asi kana usingade chakate, woramba kuti hazviitike. Vanotya kutaura pavanofanirwa kutaura, vasingatye kana viri zvenhando.

 

Unyama hwechitaka, hwakapakata chaizvi [kana itsvo zvakare], asi hwemapapu hwaka regereka huchiita kunge chiponji. Muchitaka ropa harina  chisunda, asi mumapapu ropa rino sundwa nekurova kunoita moyorudyi, naizvozvo tsinga dzemo nemaburi anobva avhurwa ropa roerera. Uyezve, pakufema, kuvhuta kunoita mapapu anovhura achi vhara tsinga nemaburi emapapu. Chitaka chingo chinongo gara, hachi fututuke chichiserera kwete.

 

Vanhu vese vano bvuma kuti muto wese wechidyiwa unogona kupinda nemuchitaka kuti usvike kuvena cava muvanhu zvimwe chetezvo nemumombe kana dzimwe mhuka huru. Vanhu vese vanotozvibvuma izvi kuti vawane matsananguriro ekuti kudya kuwane kupinda mumuviri nekuti hapana imwe nzira yati yawanikwa. Sei zvino tikati zvimwechete nezvinoitika mumapapu, voramba? Colombo akanyatso penengura mafambiro angaita ropa neku, akarakidza kuti [mumunhu anenge azvarwa] tsinga dzemo, makuriro ne maumbirwo adzo, uye nekuzara kwaanoita neropa mutsingavheini-inenge-atari ne muventricle ye mufi  rinofanira kunge ratobva kutsingavheini dzemumapapu, hapana imwe nzira. Izvi ndiro idi racho ratino bvuma isu kana iye Colombo.

 

Zvakune vamwe vanongo gutsikana nezvinenge zvarehwa  neavo vano remekedzwa chete, ngava zive vese ava kuti idi iri rino gona kuonekwa mumazwi aGaleni ega pachake. Chokwadi ropa rino tevedza tsingaatari-inenge-vheini ichisvika mutsingavheini-inenge-artari kuti risvike kumoyoruboshe: izvi zvose zvino sakiswa  ne kurova kunoita mwoyo nekuvhuta kunoita mapapu pakufema.

 

Papindiro retsingaatari-inenge-vheini pane mavharuvhu matatu anenge [] anodzivira chaizvo kuti ropa rinenge rapfuura richipinda muatari-inenge-vheini haridzoke makare mumwoyo. Zvino zivikanwa navo vose izvi, zvekuti Galeni akabva azvireva achitsanangura mashandiro awo mavharuvhu  nekuti angadirwei. Kwese, anotaura iye Galeni, pane kudyidzana nekuvhurirana mukova  pakati pemaatari nemavheini, anochinjana ropa nemweya achishandisa mikova midikidiki isingaoneke yakatetepa chaizvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: