Muzongozo ne Hungunyo

 

 

Mapfupa emuzongozo akamisidzana zvekuti pakubatabata musana nemaoko kana netsono anogona kuzivikanwa kuti iri nderiiri. Tsono inowanzoshandiswa kana mukotsirisi achida kuitisa chiveve nekubaya mushonga nhindivandzi kumusana. Pamusoro pekuziva mamiriro emazongozo aya, nekuaziva pakuaona ari mumuviri eminhu, zvinokosha kuti munhu ave neruzivo rwekuti marunda anobatanidza mazongozo aya anonzwika sei, kuitira tsono kana ichipinzwa mumusana, nekuva neruzivorwakanyanya nema rutandiro rwetsinga nemafukidzo maererano nemapfupa.

 

Mazongozo.

 

Kune mapfupa manomwe [7] emuzongozo mumutsipa (mutsipazongozo), [12] guminemairi pachipfuva  (chipfuvazongozo), [5] mashanu padumbu (dumbuzongozo), hungunyo rakaumbwa nema zongozo mashanu [5] akanamatirana (hunguzongozo), ne emuswewo akabatana ari mana [4] (muswezongozo).

 

Musana wemunhu mukuru une mikombamo {curvature}. Mukombamo wemutsipa newemusana nechepa dumbu wakakotamira seri {lordosis}. We chipfuva newemagaro [hungunyo] wakakotamira mberi {kyphosis}. Mukombamo we mutsipazongozo newedumbuzongozo unokonzerwa nechimiro, kusimuka kwakaita vanhu vachimira nemakumbo maviri. Asi mukombamo we chipfuvazongozo newe magaro unoitiswa ne mubatananidzirwo {configuration} wacho wemapfupa. Mumwana asati azvarwa mune mukombamo mumwe chete; anokombamira mberi. Paano simudza musoro mwana ndipo paanozo kombama mutsipazongozo uchikombamira seri. Mukombamo wepa dumbuzongozo nehunguzongozo unozotevera mwana ava kugara neku mira.

 

Kunyange zvazvo zongozo rega rega rine mamiro aro, ese akaumbwa zvine mufanano. Mufanano uyu unonyatsooneka pazongozo rakanangisana nepakati peayo echipfuva. Zongozo rinoti mutumbi, munova ndimo muno takuriswa huremo hwemunhu; nechingo chezongozo, chinova ndicho chinovhara rutivi neseri chichikomberedza uropimusana. Uyezve, chino chengetedza huropi hunova mukati merave buri (burizongozo) pakati penhengi idzi dzebfupa. Kana mazongozo akadungamidzana, buri riya rinobva rava mwena kana kuti guru (guruzongozo). Chingo chezongozo chinoti bandimire {pedicle}neche kunze, banditende {lamina} pamusoro, zvakati kudyi nekuruboshwe. Pamusoro pebanditende ndipo pane murezu {spinous process}. Banditende rega rega rine chinjika {transverse process} nenhungirasoro {superior articular process} nenhungirauswe {inferior articular process}. Zvitungira izvi zvinenge zvine zvitsitso panoita pfundo kana mazongozo anotevedzana [rezasi nesoro] akagandzana. Bandimire regarega rine n’azho pamusoro nepazasi paro. Man’azho ema pandimire anotevedza anoita mativi mairi emwena [ kuti n’azhusoro ichibatana nen’azhu zasi]. Mumwena [mwena mupandimire] umu ndimo munobuda netsinga ichibva muguruzongozo.

 

Tombo ona iye zvono, muzongozo wese tchi uita chikamu chikamu.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: