Can one have a scientific discourse in Shona?

 

At the present time one would have to say no. However, this need not be so. During the liberation war a large social and political vocabulary developed to ‘educate the masses’. At that time it was quite possible to hold forth on world politics and political theory, in Shona at least. Much of the vocabulary persists but it has not developed.In science however, these developments are still very far beyond the horizon.

 

In order to make some progress in this it is essential to develop a significant amount of written material that discusses scientific ideas in our languages. This will permit the development of the necessary vocabulary and dexterity in handling the ideas in the vernacular. It is not likely that Shona or Ndebele would supplant English [or whatever the dominant language in the future might be], but they would survive and carry the history and culture of the people into the 21st century and beyond, the same way as German or Swedish.

 

 

Nyuteni anga agere zvake pasi pemuti wemuchero. Aiwanzo onekwa zvake ari ega, ari kutsi kwe pfungwa dzake. Musi uyu paaive agere paka donha muchero. Vamwe vanoti muchero uyu waive epuru, vamwe vachiti hapana anoziva nekuti akangoreva kuti ‘epuru’ semufananidzo. Zvimwe raive damba. Zviripo ndezvekuti paka donha damba iri, akatarisa mumuti, ndokucherechedza kuti pabva damba neparawira paka nangana. Izvi zvakamupa pfungwa yekuti: madonhero aya anoita kunge zvinonzi damba iri raita zvekukakatwa. Rarovera pasi zvine simba asi rambotanga rakamira paranga rakarembera. Izvi zvinoreva kuti pane simba riri kushanda apa.

 

Izvi zvakaramba zvichimugegedura pfungwa, akati izvi zvinotoda kunyatso tsanangurwa. Tsanangudzo yaakawana yakadai: munhu uka donhedza dombo rino wira pasi pepawaridonhedzera. Ukaita rekukanda rakati tande nepasi, rinomboenda kanhambwe, rotanga kudzika kusvika rabata pasi. Ukazorikanda zvakasimba rino enda chinhambwe chirefu rotanga kudzika zve kudzamara razobata pasi. Simba raunenge wapa kudombo rinoita kuti dombo rimboti mberi tande, rozo donha. Izvi zvino reva kuti pane masimba kana kuti mafosi mairi: fosi rekuti dombo riende mberi rakati tande, nefosi rino kakatira dombo pasi. Pano tanga dombo kuenda, ese anenge aripo, asi remberi rinoita richi shomeka, remakakatirwa richiramba riri rimwe chete. Saka ndiro rinozo kurira, dombo rodonha.

 

Asika, dombo rika kandwa nesimba rakanyanya chaizvo rino svika kure chaizvo risati ratanga kudonha. Saka munhu akatora nganunu woiisa pamusoro  pegomo, wochaya bara rayo rakatiwo tande nepasi, toti nesimba rakanyanya zvekuti hari pimike, bara iri rinogona kuramba richingoenda nekuenda pasina mugumo rakangoti tande nepasi nekuti ririkungo kakatirwa pasi nesimba ratingati zvino gakato. Rikaramba richienda kudaro rino dzamara radzoka paratangira, rapoterera. Paakaita pfungwa iyi abva angoona kuti ndizvo zvinoita mwedzi.

 

Mwedzi une simba chairo rekuenda mberi uri mudenga asi uno gara waka donzwa nepasi pano, saka uchingo gara uchi poterera. Mapoterero anoita mwedzi ndiwo mapotererowo anoita pasiredu richi poterera zuva. Se munhu aive neruzivo nezve nyenyedzi, akabva aona kuti gakato iri ringato tsanagura zvakawanda zvino onekwa mudenga. Munguva yake hazvaigoneka kupima simba regakato iri, vaitoita rekuverengera. Mazuva ano zvava kukwanisika. Zvinoto nakidza kuti mupimo wegakato wavakawana nguva dzaNyuteni wekuverengera ne watino wana mazuva ano nekupima zvakatoenzana.

 

Farai Madzimbamuto

Advertisements

One Response to “Can one have a scientific discourse in Shona?”

  1. Mabwe Says:

    http://sn.wikipedia.org/wiki/Huwandu

    Tarisai chinyorwa ichi paShona Wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: