Kana mada kundituka

 

Kana mada kundituka

Musa ndienzanise nevamwe

 

Vane kumba kwavo

Kwavane sadza ravo

Zvimwe vari kwavo, vano shaya

Nyangwe vanaro, mawanirwo azvo

Ndeekuzobvunzana kwashe

[Zviri zvechero varigadzika pamberi pavo]

Ndiwo matsengerwo ahwo hupenyu hwanhasi

 

Musandienzanisa nevamwe vanhu

Ndienzanisei nekutadza kwangu

 

Kana mada kundituka

Musandienzanise nevekumusha kwangu

Ichokwadi kuti tiri vamwe

Tateguru angave mumwe

Nengano dzimwedzo dzatakakura nadzo tese

Matare ataka dziya moto angave mamwecheteo

Mombe tika fudza dzemumatanga mamwewo

Asi kana mondituka

Ndionei ndiri ndega

Musa pomere vamusinga zive

Vasina kukutadzirai

Pavaindiraya vasekuru

Vanga vasingaone kucheni

Kwatenge tono wira

Kana mbuya vaiti isu zvatava takadzidza

Tichazvinatsa neruzivo rwedu

Vaitodaro nemadado, vachirova dundundu

hunhu hwedu hwekare

huchatipfuudza nemuzvakawanda.

Saka ndionerei mumhosva yandapara

Kutadza ndekwangu

Ndienzanisei nekutadza kwandaita

 

Kana mada kundituka

Ndapota musandienzanise

Nehurumende yekwedu.

 

Haiwa musandigunzve nemudonzvo mumwe

Kundizadza pokisi risinga gezeke

Haisi mhosva yangu havana kusarudzwa

Zvavakarambwa wani kare vakaramba kubva

Musandipomere zvandisingagone kushamba

Kana mozoda kundiponda

Ndiri nyika dzevamwe

Zivai pandimire musati manditungidza

 

Kana mada kundituka

Rongai pfungwa mundinange

Musandizadze mavhu

Ndisaoneke pandimire.

 

Farai Madzimbamuto

September 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: