Pamusoroi vanhu wee !

 

 

Nhungamidzo

 

          1

 

Pamusoroi vanhu wee

Toda kusvitsa maoko

Kuvakuru kumusoro

Nekuvadiki, ndiyo nhaka

Nevakombi. Ndine mhaka.

        2

Ndipeiwo nzeve vanhu wee

Imi vari pano nhasi

Nevari pasi, unjere ndipei

Nevari nzvimbo dzakatsarukana

ndoda kutongesa nekupangana

         3

Nahasi ndinopinda nenhoroondo

Ipfupi mataurirwo ayo

Ino bvunza kuti mazuva anhasi

Sei hupenyu hwedu hwaomesesa

Zvaonekwa nevese pasipose

          4

Anonzwa zita rayo, anzwa

Kupi nekupi munyika dose

Zuva nezuva tsitsi vanotinzwira

Vanoona tiri mudambudziko

Kare tiri isu tai dambadzika

          5

Vakuru vanongo bata shaya

Vachizunguza musoro

Vashaya pazvo, vopira kuvazukuru

Vachiyeuka mbiri yakare

Yakaimbwa ika pembererwa kare.

 

                  6

                 Ugo

Kare kare kwaisava nenyika

Kana rudzi rwevanhu rwai

Shevedzwa kunzi Zimbabwe

Chitsva chekuona isu neziso

Zera redu taivepo musi wezita

           7

Vawanikwa, vaive tangekugara 

Vakatsvairirwa semarara

Kumhedzisiro kwenyika

Asi nhaka yavi tinayo

Yenyika negano dzavo

           8

Vakatipawo mifananidzo

Yatinodada nayo yepamatombo

Akamwararira zvikomo nemapako

Inoti raira hupenyu hwakare

Njere dzavo mugove wehukare

               9

Vaive vavhimi nyanzvi

Vateveri mhuka vasingarime

Vakati pano musasa mise, saivo

Vogaririra mafuta enyika, vogura.

Fume vave nepamwe: vapfuura.

               10

Vakatanga kuuya vabvekure

VaGuruuswa vakasviko

Bata ivhu vodyara manhanga

Vachichera simbi nekupfura

Mapfumo nemapadza emhangura

              11

Vakabva vava vana vevhu

Vagari vepo, vapambevhu

Midzimu yavo vakadyara

Vachikohwa madzinza nechirudzi

Vakaibata vakaitamba mupfudze

            12

Vaipika nemakomo avaiona

Nenzizi dzemo, vachivaka

Mazita avaida vaipa

Kutumidza kutunhidza

Nyika ikava yechipikirwa

          13

Vatongana pachavo

[dzinza richi tsiva rimwe]

Utapa neuchangamire zvaisosangana

Umambo hukagara kusvingoguru 

Hukabvutwa neabvuta, akava mukuru

                 14

Utongi hukasvika Dambarare

Kami kana Mapungubwe

Mazita evakambotonga

Vana vevana vavo tinavo

Pakati pedu, ropa redu rine ravo

 

               15

MaSwahiri akasvika achisvosva

Nekutengeserana upfumi nevanhu

Vakapfumbidzira vamwe kwatiri 

MaPutukezi akauya nehondo

Nechitendero chavo, chesvondo

             16

Kwakasvikwa nenhapwa

Kuzvitsuwa zveAfurika

Nenzvimbo mhiri kwenyika

Nemagungwa emabvazuva

Magumo ekwataiziva

              17

Vakuru vanoti vana vaMutapa

Vakasvika Hindiya neChaina

Pamwe negoridhe remadzisekuru

Vakadya nemeso. Takaona rupiya ?

Mbiri yenyika ikasvika Arabhiya.

              18

Nanhasi nhaka yavo tinoyo

Mazwi emutauro wavo tinoasvisvina

Nyika ye Moza tinayo muny’asi

Kare taibvutirana ushe navo

Taive vematatre, tichi gota navo

                    19

Zasi kweAfurika, kwakabvundurwa

Chaka akakwatidza madzinza ekwavo

Kuti vave zirudzi guru rino zezesa

Ringave sezinhovo nenyundo

Kune vaiva rwisira matondo

          20

Mwandabvu wakatibuka

Wakarwadza VaNdau, VaZezuru

Nemamwe marudzi akawanda

MuZasi reAfurika rikava

Bvongo remarudzi akunda neawa

                 21

Impi yemauto aMuzilikazi

Yakabva kumaZuru ikagwatidza

Marudzi ichiumba matsva maimpi

Kusvika tati munyika yemaKalan’a

Gume kugara, kuva vemo seman’a.

                  22

Nguva iyi Mandevere taive vapoteri

Shure Chaka anga ava muchakabvu

Asi hasha dzake dzaisava guhwa

Zve, Bhunu raidya rasha mhiri kwaLimpopo

Uyo Khama aitemba nemubhobho

 

            23

Kumarudzi akazove MaShona

MuNdevere aityisa chaizvo

Mombe vachibvirwa, nembudzi

Vaivhikana zvibhakera netsvimbo

Vachibayana nemapfumo

            24

Kuzvireva nhasi zvenge ngano

Hapana akazviona achipano

Angazviita mhosva nhasi ane chinoreva

Kuzvitongesa pachako munhu

Zvatango sanga sangana samavhu

                25

Nepashoma vakatanga rumwe rudzi

Rwevanhu sezvakamboitwa kare

Kumavambo emudzi wedu MaShona

Ushe, miganhu nekudyidzana

Ndidzo nyaya dzevakagarisana

                       26

Ndipo pakati muRungu 

Mudariro gedye, neyake

Nhoroondo ine mutangiro

Nyika mukanza ! Mhiri

Kwemakungwa. Sembiri

                      27

Karunyerekupe kaivepo

MaPutukezi aizivikanwa

Hanganwa nekusanyora nyora

Zviito zvine chiyeuchidzo

Kwatiri zvaisina chiratidzo

                28

Papfuuri yenguva zvaito oneka

Vaiita vachiwanda.  Vavhimi

Vatsvangamabwe aneupfumi

Vechitendero vaiparidza

Vaive meso evasara kurudzi

                 29

Kwakazosvika nguva

Voda kutora nyika

Zvavakange vaita Zasi

Kuipamba zvemakaro

Vakarangana pachavo

             30

Mukuru wavo Rodzi

Aida kutonga marudzi ese

Kuti rwake rugova rwukuru

Nembiri pasirese bvirarini

Akagova kuti vatore, svaka narini

                31

Ndokuuya nengoro kuzovaka

Minda bvutei, mombe ibei

Mitemo dzikei, vamwe ndokuuya

Vaito umba nyika sedhaka

Mufano wemadokera vakabva.

                 32

Kusaziva zvaitora nzvimbo

Nekusaona kure kweziso

Hutungamiri hwaisina aziva

Asi, chakauya chakasvika

Chakawana magamba akasvika

               33

Chakarwiwa chimurenga

Uku divi mapfumo nedivi repfuti

Vagari vemo nevatsva vachirwa

Vairwa netsoka vari pachena

Vetsvimbo dzemoto vari hwande

                34

Vakaitora nyika vakaipa zita

Nemutauro wavo vakatumidza

Nzvimbo, nemiti neshiri nemhuka

Nemakomo kuzviita zvavo

Kuzvitunhidza senyika yavo

               35

Vatema vose vakava gwatara

Raka meresa nyika yeRodhisha

Vakachachurwa murungano rwavatema

Kuva vaperekedzi mune rwavaRungu

Zvino tavamo tese imo muChiRungu

                 36

Magariro aive, akagwishurwa

Hupenyu hwemupurazi, hukava

Mari vekutambira. Ndiwo mugariro

Migodhi ine vanhu vakachona

Vachi siya mhuri iri pachena

                     37

Kwakauya vanhu vabvakure

Vateera njanji vaisvikira Beira

Vabasa vaibva Hindiya vachiteera

Hama neshamwari vhuranzira

Vakumwe vakasvika vabvunzanzira !

                       38

Vaive nerusaruraganda VaRungu

Netwavaiita kuzvipa masimba

Vaive nehasha dzaivava

Twaisvisvina muongo, woti pfurugwada

Twuchisvetasimba mupfungwa

                       39

Mukuzvimiririra kodzero dzavo

Pakaedzwa nepakawanda kwazvo

Rwunoti zvichanaka ngatimirire

Rukati chitendero chichanakisa tose

Vabasa vakaona zvichitoipisa tose

                    40

 Vakauyawo nezvakawanda

Dzidzo yemuzvikoro neruzivo

Nekuti batanidzisa nemamwewo

Marudzi akasiyana epasi rose

Nezviito zvimwe zvatinoonera pasi isu

                      41

Vakauyawo neruzivo rwekuvaka

Nekugadzira zvinhu zvaisati

Zvambo onekwa munyika dzino.

Vakauya neutsvakizivo unenge nzara

Ino gutswa nguva shomana yogarazve.

                      42

Muumbwa weRodhisha musanganwa

VaRungu nevatema, vatorwa nenyika

Marudzi nemarudzi akaumbwa

Marudzi nemarudzi akasangana

Vaisemana nevairwisana vobvongana

                     43

 Vese vakave nerungano

Rumwechete pakurwa

Kuti Zimbabwe ive yavo vese

Isina mukare aiiziva

Isina mukare akamboinzwa

              44

 Mwoyo wedambudziko renyika

Wakanzwikwa nevasingazive zita ravo

Ikafirwa nanaChitepo nanaMoyo

Vasina kuiona. Ingori nzvimbo hobvu

Yakatarwa neVaRungu muvhu.

                      45

 Zimbabwe inyika yazvino

Vanhu vayo nzizi dzakawanda

Dzaia madirano pagungwa

Asi mudzivaguru munotamba

Zvino tyisa zvikakananda

                      46

Zvakamboda kutanga zvakanaka

Kukapemberwa, vanhu vakabatana

Kuruzhinji, chokwadi zvakamboda

Vakaregererana zvemuhondo

Ikateurirwa midzimu, nekusvondo

                 47

Zvanzi ngozi dzisapinde mumusha

Tiremekedze chikare nechitsva

Hupenyu hutsva hutipechanzi

Yekuwana zvatajaira kuona tichizvida

Tichishaya, asi simba tinaro rekuzvida

                48

Zvaitoda njere kugadzirisa

Hutadziranwa hwekare

Hutungamiri hwakaremera vaida

Mugoni wehutongi ndiye asina

Vakahukokorodza ndivo pasina

                 49

Ichiponwa Zimbabwe

Ikabva yanzi mudaka chii !

Rusununguko ruchingoponwa

Kupondana vega vatsva vazvo !

Masimba inhunzvatunzva.

                      50

 Pedzepo, Jongwe rokokonyara

Rokukuridza, roparapadza

Rosimukira, robhabhadzapo

Muchochororo mutsvuku seropa

Raita gumbakumba nyika yeropa

                    51

 Pfungwa yekuti: rutanga rutsva

Rusaruraganda rwapera, yavepo.

Munyika itsva, idai pfungwa isva

Marudzi agarisane, tibudirire

Tichiringa mberi takabudirana

                         52

 Vaiona kuti pasi rose

Ragovanwa; kwese nyika

Dziri pamakundano

Ekuwana hupfumi huzhinji

Vanhu vagare muruzhinji.

                       53

VaMugabe zvino vai tunhidzwa

Vachinzi ndivo vakasunungura nyika

Vachizvirumbidza zvikuru segamba

Rakakoromora mhandu dzose

Vachitungamira neAfurika yose.

                     54

Gushungo uyu ingangira, zvedi

Asi hapana aiziva pfungwa

Dzake paaidaidzwa kumusangano

Achienda mhiri asina mhinduro

Akazodzoka mazano aripfundiro

                  55

 Nyika yakarwirwa nevakawanda

Mapato akaumbwa achinyura

Achisimudza nepawo, achinyika

Maoko muganya rezvido zvevanhu

Asi kuita humwe, zvakakunda munhu.

                   56

ZANU ikava musangano mukuru

Wabata hurumende pahuro

nekuigara matunduru nekuizanura

Pasazova nemumwe achazobva atonga

Narini narini asiri weavo matongo

                       57

Nechikuvauro ndokutanga

Kutsindira nyika yose

Kusiyana nevamwe mutauro

Waitanga nekutukirirwa

Dzamara iwe wazotsindirwa

                   58

Chizanura vaichigona

Nemusango nguva yehondo 

Kana vekwavo paisina chinoera

Munhu imvura, anoera usinaye

Unaye woita wekutaya

                           59

 ZAPU yakabvanyangurwa

Pamavambo kuitwa rengeny’a

Ikanzi zunze zunze, ndiye gapu

Kumedzwa zvakadzipa vanhu

Vaodzwa nenduru yeuzanu.

                 60

Gushungu vanguwe, kusiya

Nhaka nhoko dzembudzi

Karigamombe ofa neshungu

Kuva Baba Zimbabwe atadza

Haasiye Chibwechitedza.

     Gumidzo

               61 

Zvino hama dzangu

Tozvidii isu pano

Toda rugare iye zvino

Zvekutambura, aiwa, chivi !

Tinoda kutambira mudivi.

              62

 Ndipo pane chikumbiro

Changu kunemi vese mhuri

Tongai tiwone ndiripo

Mondisvitsira kuvaridzi

Venyika nevanoda uridzi

            63

 Zvandadai kupedza mazwi

Ndosiira vamwe vazadzise

Tajekeserana pachena kudai

Kunodiwa chitsva chipangano

Chevanhu vese sepajangano

                    64

Ushe vanhu, nyika vanhu

Gombarume kudza soro

Mvura yakakona rwashe

Rwizi rukuru madirano

Chigarisano matukirano

              65

 Unjere hwevakuru

Vakati vadani vavakani

Saka ndati zvakauya majere

Vakauraya nekuparadza

Vakasabuda, musavanyaradza.

               66

Vapuhwe murango unovaka

VaMhosva vaone kuodza

Kwavaita nyika neguhwa

Ravo mativi ose. KuVaParirwa

Ruregerero nekodzero kuripwa.

 

Maoko !

 

Farai D. Madzimbamuto

Oct 2008

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: