Tsoka

 

Ndinoiona tsoka yavasekuru vangu

Itsimba yandaiziva kubvira pahudiki

Vaipfeka shangu dzematai dzavaisona vega

Muchivanze vaisashonga gumbo neshangu

Gumbo boshwe raive svinu, risina kana in’a

Rerudyi raive muzvimba, tsiko iri hobvu

Vamire raiteta kutsika pasi; raingonzi

Pasi gunzve, nezinwe kunge chirauro

Chironda chakabva pasi, vaidaro sekuru vangu

Vairamba kurapiwa chirungu; vaiti vadzimu

 

Takamboi suwa tsoka yavo ndakura

Ndakavatengera bhutsu dzavaida

Dzemuromo wakapinza, nechitsitsinho

Pavapfuura havaishaika, kana mukamhiniro

Wavo waive wega, kusvika vadonzvora.

Nekurapa kwamazuva ano [zvakanzi inhuta]

Vairamba, vasekuru vangu, kuzvibvuma

Asi vakabvuma kuti ribiswe gumbo ravo

Mauiro azvo, vakaramba sekuru kududza

Vakapinda muguva nayo ngano yavo

 

Zvino ndaiona zvakare tsoka yavo sekuru

Haina shangu paino famba zvino

Zvatino ziva kwavari, handisi kuva tsvan’a.

Itsoka inondifungisa rwendo. Zvavarivo

Mudzimu wangu, imhosvai kutimaira ?

Nhamo dzavakasiya tinadzo, dzave nechiname.

Tsoka iyi, kuda kutsikwa ? Kuyambira ? Irairo ?

Ndinoiziva, ndikaifunga ndinoiona.

 

 Farai Madzimbamuto

 Feb 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: