Mukadzirume

 

 

Paivepo, kare kare

Kutsi kwendangariro

Kumhute

Ziso kwarisingaone

Nyika ichave mhindupindu

 

Paive neimwe mhandara

Yaigara pamusha pedyo nebani

Raive rakakombwa

Nesango nezvikomo

Mukabani maive nekadziva

Kaive nemvura, muchenero wayo

Yainge pasina, ichingo nyatisa

Nekutonhodza, pakuibata.

Mhandara yedu ndipo payaitambira

Achinyenya vezera rake vaimudaidza

Nekumukokorodza, achivasvova.

 

Aiyeva dziva iri

Achimbo tiva,

Mufaranukiro

Maaibuda achi nyiminya

Unyoro paganda rake

Madonwe achierera pamhanza

Tsiye, miromo ine kakushama

Nekakutonhorera

Turwizi tunenge dikita

Twuchi dirana pakudzika

Mbatya dzake dzaibva

Dzabatirira nemuviri

Kunge asina kusimira

Mvura chena yadziita

Sedzine ruonerero

 

Akazvi tarisa mufano

Mumvura aibva afara

Vamwe vezera vaibinduka

Kutamba nekuedzesera

Kuva vanhu vakura

Mhandara iyi yaiti akati

Tambe tambe kana kuti

bate bate tumabasa

oenda padziva rake.

 

 

 

 

Mumwe musi akaona

Jaha rai zvifambira

Akabva anohwanda pagwenzi

Achimuyeva nechekure.

 

Akamuongorora chiso

Akamuongorora chimiro

Akamuogorora masimiro

Akanzwa amira kufema

Mudumbu moti semune

Hove dziri kutamba mudziva

Kudedera kwaiita makumbo

Akambo gara pasi

Akamira akagara zve.

Kugwinha mudunbu ndiko

Kwakazomuti asimuke

Aende kwaari kunomukwazisa.

 

Mukomana aka pindura

Nekushama kuti haasi ega.

‘Yaka komborerwa hanzvadzi

yaunayo kumba kuva nehanzvadzi

ine runako rwakadai sewe !’

akadaro musikana.

 

‘Woto tenda vabereki vangu

ndivo vakandipa zvandinazvo,

inhaka yavo. Asi wazonyanya wena

harusi runako rwakanyanyo siyana nevamwe. ‘

Mukomana akamboda kuwanza nyaya.

 

‘Aiwa rwako rwakato pfuura.

Kana mudzimai wako,

Shuwa anotodada newe pane vamwe !’

 

‘Handisati ndaroora ini !’

 

‘Hazvinei, ko musikana ?

Chokwadi unaye !

Haungambova usina.’

 

‘Kana musikana handina,

ndichiri mudiki ini.

Vasikana ndino vaonera kure.

Vamazuva ano handina chokwadi navo.

Ndeve kutamba navo wakachenjera.!’

 

‘Zvino kana usina musikana

ndino toda kuva musikana wako.’

 

‘Kweteba, ndichiri kuda kudya hudiki wangu

Ndichienda kwandinoenda pasina anondibvunza

Nekuita zvandafunga pasina wandino fanoudza.

Kungoita padamwoyo wangu chete.’

 

‘Kuuya kwawaita pano

watevera mwoyo wako

wakuunza pandiri.

Mazuva ose ndinouya pano

ndichiti dai pasvikawo

mukomana akanaka

agova mukomana wangu.

Mwoyo wako ndiwo wadaira.

Ndichingo kuona ndabva

Ndaziva kuti ndiwe

Wangu wepabonde chaipo !’

 

Ndichine zvakawanda zvandinoda

Muhupenyu ndisati ndava murume wemunhu

Chikoro ndiri kuchifarira

Ndichine shungu yekuenda dzimwe nyika

Nekuita mapitse emitambo yakasiyana

Ndino tiva zvemakundano ini.

 

Vakaramba vachitaura kudaro

Dzamara mwana sikana ava

Kuchema kuti mukomana amuramba

Jaha raka shaya kuti roita sei

Kumunyaradza angabva aguma omuda

Kumusiya zvikati kutadzika.

Ango mira: akati neiri gumbo mire, zvino rimwewo

Musikana akatiwo zvamukunda

Akabva atizira murugwenzi.

Ariko aingo dongorera mukomana.

 

Papera nguva ari ega,

Mukomana akafunga zvekuenda

Semauiro aanga amboita

Mukufamba ndipo paaka ona

Dziva rine mvura chena chena.

Akaiyeva akaibata nemaoko

Akaichururudzira paruoko

Achiinzwa mutonhorere wayo

Akaisa gumbo, akanzwa mwoyo

Uchimuti apinde, uchikwezvwa.

 

Kuti abvepo hazvina kupinda mumwoyo

Shungu yake yaiva kunzwa mvura pamuviri wake

Akatanga kukumura mbatya imwe neimwe

Achinyatso peta oisa pamwechete

Ndokugara pasi makumbo ari mumvura

Achityatidza tyatidza nemakumbo nemaoko

Ndobva azoti svoverere kupinda

Akamira achiti akamboti

Musoro pinde pasi pemvura, oburitsa odzokera.

Akazotanga kushambira zvino.

 

Pese apa musikana akango mutarisa

Achiona achizvirwisa kuti aende kudziva

Zvakazomukurira akabva aenda

Achimhanya achibva aita

Zvekusviko putikira mumvura

Achishevedzera nekufara.

Akashavira kunemukomana

Achishevedza kwaari

Kuti apinda mudziva make

Zvichirevakuti anomuda.

‘Ndino ziva kuti chokwadi chako

unondida mwachewe. Ini pachangu

ndino kuda chaizvo nemwoyo wose.’

 

Akavhunduka mukomana akada kutiza

Achishavira kuno buda.

Akanzwa abatwa muviri wose

Maoko nemakumbo emusikana amumona

Nekumugumbatira kunge rutandadzi

Zvekutadza kuti anga punyuke sei

Akarwisa sehove pamambure

Kana kushavira kwaaiziva kwakarema

Simba rake akanzwa rotanga kutepa

 

Musikana aona kuti zverudo zvaramba

Akati munamato ndibatsire !

‘Midzimu yangu ndipeiwo chandada

zvaaramba kuita mudiwa wangu

itai kuti ndisambobva ndakasiyana naye

iye neni totova munhu mumwe !’

 

Yakamunzwa midzimu yake

Akabva miviri yavo yasangana

Zvekunanaukirana nekunamatidzana

Pasina musono

 

Paakazobuda mumvura mukomana

Akaona kuti muviri wake

Waive wato sanduka, ave nenhengo

dzimwe dzechikadzi dzimwe dzechirume.

Anga ava murumekadzi

kana kuti mukadzirume.

 

Oct 08

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: