Nyazvida na Maunga

Paivapo,

kare kare kwazvo

pasati paita sazvino

midzimu ichi kutsika pasi

ichigara muvanhu

magariro echinyakare.

 

Maunga aive mhandara

Aive mutserendende pakutaura

maiwe ! nzeve dzaito rwadza

kuneta nekuvhika izwi.

Chishamiso aisaneta iye, iwo matadza

aigara pachena, kunge rwizi rwakapwa.

Aimuteerera aipindwa nehanganwa

Dzepfungwa yake nezvaafambira,

Ongo dururirwa

izwi rine mazwi

anenge asina zvaano reva.

 

Akazo sangana nazvo mumwe musi:

avhingaidzana nezvisinga denhwe

ataura kasingaperi, semasai sai egungwa

musoro wenyaya achaziva hapana

chanzwikwa, mazwi aguma kutaurwa.

 

akaunzi mudonzvo pamuromo

nongedzwe, ndiye pinge.

‘Kubva nhasi,  muromo wako uyu

ucha uzorodza. Chimbonzwa

zvino taurwa nevamwe.

Kubva nhasi uchango dzokorora

mazwi ekupedzisira anenge arehwa

nevamwe. Iwe pachako hauchina dama.’

 

Akanzwarwo nekachembere kaipfuura

Nepagomo paive pamusha pake

Kai nanaira kachiringa mazanhi.

Ndiko kaive mudzimu wemugomo,

 

 

 

 

 

Aive musikana chimhandara

chiyevedza, chimbikitori.

Muviri: kumuti ga! Maziso aiita chiringa

kunge abairirwa

 .

Aigadaira zvake mwana.

Paakati zvino kuona Nhasi. 

Akanzwa mwoyo kuti dzu!

kudzipuka, nevhu rawo

muviri nyevenyeve, abatwa nerudo

pfundo gadagada,

semunhu anga asasa tauri,

akashaya izwi mukanwa

ndoo kuhwanda negwenzi

achi munyahwairira nekure.

Achiswedera, ainzwa

kupisa, kudedera, kuhuta.

 

 

Nhasi, aive nevamwe kumafuro

Aienda sezvemuronga

Vaaitevedzana

na Mangwana naneZuro.

Aive nembiri, iye Nhasi, yekuzvida.

Mwachewe! Mwana aidada.

Aive jaha roda kuyaruka

ava kusvika pekunzi aroore

ava panguva yekurongerwa

asi nguva yake isati yasvika.

Vaka wanda chaizvo vaimuda

vakomana nevasikana vaimuyeva

vachida kusvika pedyo naye

kuti vatambe naye

achiva tsvairira uko, serara.

vakashevedza, opira gotsi

vakati muridzo, iwe! Hanzi hasha!

Anga asinei nemumwe munhu

kuchikoro kana kumombe

kumitambo kana munhau

aingo taurwa, sechitsva, asina hany’a

Vakuru nevadiki vese,

Nhasi aive pamuromo pavo

Iye, mwii zvake ! kunge asipo.

 

Zvino hazvidi kudaro

kunge munhu usipo.

Rudo rwuno tapuka

Vamwe vanoita tsamwa,

kana tsinye

kana zvondo ine shanje.

Ndizvo zvakazoitika.

Mumwewo akateterera kumidzimu

Yaizviona zvese izvi

Vanyerere zvavo: vachiti ‘gumiro’.

Akapika akati dai Nhasi akawana

waanodawo iye, ago mushana .

Zvaanotiita.

 

Paakanga ofamba musango

Akabva asiyana nevamwe

aka vatsvaga akatsvan’a

akafamba mubani

akakwira mugomo

akatevedza rwizi

akapinda mumapako

akakwasha magwenzi.

Akazoti zvino aneta, ashaya

Zvitori nani ndashevedza

 

‘Kune munhu he e e re ?’

akadaidza nezwi rake rese

 

‘….e e he !’ akaita see anzwa.

 

‘Ndiri ku u u no!’ opindura

 

‘…ku u u no!’

 

‘Huyai tisanga a ane!’

 

‘…..tisanga a ane !’

 

Akabva abuda Maunga

Mugwenzi maanga ari

akamhanyira Nhasi

kuti amumbundire.

 

Paakamuona, Nhasi akabva atiza.

‘Usandibate !’

‘…ndibate!’ akadaira Maunga.

 

‘Ndati usandibate kani!’

‘….ndibate kani!’

 

Nhasi akatiza

Maunga akaedza kutevera

Asi zvakaramba,

Akachema siriri

rudo rwaive rwatova mudzi wemuvanga

rwaka muonza pakarepo

akabva apera nyama dzose

nemvura dzese mumuviri

kuita chipapata,

kwakasara izwi chete

ratinoti maunga,

anodaira mugomo

mapfupa ake , zvinonzi

akava matombo.

 

Uyu Nhasi paakati atiza

aka mhanya mhepo chaiyo

nemusango nemunhika

dzaka svibira chaizvo.

Achiti zvino aneta

akaona dziva pakachena

raive nemvura chenachena

inongo oneka nekuvaima

kwayo muzuva.

Akati, pano ndozorora

pano ndipo pangu

ndombo nwira.

Ndiye tambarare

akatarisa mudenga

maziso piriviri

achingo femera pamusoro

chipfuva moto kupisa

makumbo rukutu

kunge anamira mudhaka

mate mukanwa akora

kuamedza ongoti namu namu

semuto wematohwe.

 

Zoro, pindu, mumvura ringe

mvura bva yaita ringiro

achi kweva mvura iyi

mwoyo kunyevenuka

nyungudu, pagaremwoyo

mudumbu mukati nzara

yaanga asati ambonzwa

chizvarirwo, chigariro

chiso chaaiona mumvura

chaibva chamupa tariro

tariro nerudekaro.

Akamira kunwa, akaringa

chiso mumvura chikaringawo

maziso oringana, achionana

achidanana, achibvunzana

papera nguva nyota iye

ikati yadzoka, yanyanya

mwoyo ukati wapisa

neto maoko nemakumbo

mweya womukachidza muchipfuva

woshaya kuti woenda kupi

gapu gapu, kunwa uku

rudo chete kani rudo!

Kuti abvepo, zvaramba,

aibva asaona mudiwa wake

Kuti amubate, abva abvunduka

chiripo kungo ramba aripo

achitarisana naye, achiyeva

vachinwanana, nekunanzvana

vachitarisana maziso.

 

Akatanga kudonhedza misodzi

yaibvundura mvura

mufananidzo wake ukatangawo

kuenda zvishona nezvishoma

zvaka murwadza zvakanyanya

aka totanga kuzhamba achiyaura:

 

ko imi vemumvura

nemi vemumasango

vemumatenga nekumhepo

hamundionewo here?

ndionereiwo zvangu zvino

makambo zvionawo here?

Rudo runo rwadza kudai!

Imi muno ona zvese

kubva kumavambo

makambo ona rudo serwangu

mudiwa wangu ndino muona

asi kumusvika, kumubata

kumuti uyu wangu uyu

wekuenda naye kuvabereki

zvaramba, vanhu we zvaramba !

chino nditadzisa

haisi nhambo refu refu

kana gomo guru guru

kana gungwa hombe hombe:

tumvura tushoma shoma

ndika svevera mumvura

ndino muona achisvevera wo

ndikati ndimu tsvode

anodawo kundi tsvoda

uripi ko nhai mudiwa

uya pano pandiri

pandino nzwa izwi rako

rako kwauri harisvike

kunzeve dzangu

ndika chema, unochemawo

ndika gutsurira, wagutsurirawo

ndotsva nerudo.

 

Aka chema Nhasi

Kana zvayo pfungwa yekudya

Dzamara, sesvavara

Sekutsva kunoita kanduru

Ichinanauka nekuerera

Kana kunyungudika

Kwemazaya emvura

Achisiya munyoro chete

Yangova mbiri kunzi

‘aive pano’.

 

Akazoti musoro pasi

gadzikei, ndiye zii, tonho.

 

Vanhu vakaungana

kudzimba dzavo vachi bvunzana

‘Nhasi aswera sei?’

Hapana akazomuona zvekare.

 

Ndipo pakafira sarungano.

 

 

Oct 08

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: