Ofias na Rudo

 

Musoro

 

Paivepo, kare kare

Murume ainzi Ofiasi.

Munyika iri kure kure.

Zvekuti hatimbo izivisa.

Tinongo inzwa sekamhepo

Kuti nanzve papfungwa

Asi kuibata pakarepo

Tabva tenge takafugwa.                                                                                               8

 

 

Murume uyu aive nembiri

Yaisvika nyika dzakapota

Nemarudzi ese kana emhiri

Seri kwezvese zvakapota

Mbiri yaive yekudetemba

Ngoma kana mbira airidza

Ainyukirwa nerwiyo oimba

Paasvika, hapana aikwikwidza                                                                                    16  

 

 

Musango miti yaimukomba

Kana oimba kana kudetemba

Mhuka dzichimutevera kwese

Shiri dzonyarara dzinzwisise

Zvemusango zvangonyarara

Nezvinoruma zvango tambarara

Shumba chaiyo kurura kanganwe

Nzou kumhanzi ndiko kwainganwe                                                                           24

 

 

Nziyo aiimba nezveupenyu

Hwaaiziva hwake nehwenyu

Hwemhuka dzapererwa nemafuro

Kana shiri hadzichina mapuro

Vanhu havacharima, hakuna mvura

Vogaya chekutambira, mum’vuri

Mabasa mudhorobha hakuchina

Zvakapera kupfukutwa nekuchiny’a                                                                         32

 

 

Aidetembera miti yakombwa negwenga

Uswa hwashaya unyoro hwango oma

Minda yango garwa kunge danga

Yashaya aita zano, vanhu vango una

Kuchema kuti zvimwe pane anganzwe

Auya azo nunura vanhu vanoshaya

Ngoma akaidangura, inzwai munzwe

Agoi banda mbira, muno zvishaya                                                                           40

 

 

Kana zverudo aisasiya

Aizvizivawo chaizvo

Akamboda kusazvizeya

Asi aive neronda nazvo

Rungano rwuno, kuronda

Nyaya yake naRudo

Ino rehwa nenzira dzakawanda

Ichitsaukira ne kumakudo.                                                                                       48

 

 

Mutumbi

 

 

Ofias rumbo aitanga

Nekuridza kana kudetemba

Kudaidzira zvinonzwa

Zvisebere ne kuungana

Kuri kuunga pfungwa

Agone ketevera kwada hana

Nemazwi ane rukungwa

Agere pamwoyo, zviri zvaanonzwa.                                                                     56

 

 

Aunganirwa kudaro aizomira

Opira kuvaridzi venyika

Kuti vanzwe zvaachapakura

Achida kuti mativi ose esikwa

Anzwe zvaano ruka mupfungwa

Nekuti chinhu chese chine shungu

Nevavariro zvinenge gungwa

Risina zororo kana upungu                                                                                   64

 

 

Zvinotoda nyanduri shasha

Anoziva kupima nekusarudza

Mazwi anopindirana, ane mudzidzo

Nevamwe nyangwe vepi musha

Atenda kudaro aipumhwa

Nevaivepo kunge kurangana

Izvi zvaimupa simba nekamweya

Kekuona zviri muninga dzemwoyo                                                                     72

 

 

Kare vaisanyora ndwiyo

Rwaipfumbira nekuimbwa imbwa

Nevamwe munzvimbo zhinji

Nemhuka dzerudzi nerudzi

Pamwe akada dzendangariro

Pamwe chisuworudo musiyo

Dzemufaro dzikati gwendere

Guruva raiti tba munhandare                                                                             80

 

 

Nhamo yakazomuwira umwe musi

Waadanana naRudo pamutambo

Mwoyo ikange yasungwa netambo

Rudo ainge wekupuhwa afemerwa

Naiye Musiki, kuti ave mumwe wake

Pakudetemba Rudo aigona kutsinhira

Zvekuti vateereri vaitsitsa misoro

Vachidairira zvese zvaaiita nezvaireva                                                               88

 

 

Vaiti vakasiyana vaitsvangana

Rudo wacho rwiyo aidura

Matambiro ake, vasangana

Ofias ndizvo zvaakamudira

Vainge pfungwa dzakanangana

Akamuti, ‘Ndiwe dombo rangu’

Kunonoka, havaichembedzana

Vakawanda vaimuyemura kudzana                                                                   96

 

 

Hazvina kunetsa zvavaidanana

Muchato wotambwa, vanhu vosasana

Usati wapfumbira, vasati vabvudzana

Zvemumba zvinekunetsana

Kuti, ‘Nhai wabika here, ko sadza ?’

Kana kuti, ‘Pane chandatadza ?

Kuenda kumabiko ndisinewe ?

Ndati ndiende kunomwa nevamwe.’                                                               104

 

 

Rudo rwavo rwuchiri moto kupisa

Rudo ndokunzi nenyoka go!

Nekwayakabva nakwo, vakazvishaya

Mwana vavaridzi ndiye ndo!

Kuparara vanhu kwavo vakatarisa

Pano nepano vakaedza  kupishana

Zano hapana: Izwi ? Kutorishaya !

Ofias, pfungwa nemwoyo zvokweshana.                                                       112

 

 

Murume akati kwete ! Ini handibvume !

Kwaendwa ndoenda ! Kunonodzokwa !

Ndinonzi Ofias! Ndopika namai VaKaripi !

Vachandinzwa nhasi ! Ndine chikwambo.

Guva mupindo unotyisa pakudzoka

Mudzimu ihama, isimba kune anozvibvuma.

Ndoenda nyikadzimu, ndono mukumbirira

Ndoenda seri kwedombo, mondi mirira.                                                      120

 

 

Aka taurira hama neshamwari

Shungu yake, vaka munyaradza

Vakamuti anamate kuna Mwari

Akaendza, asi aiita seamedza

Chisingapori, kana hope aisawana

Semhunu aive asina mwana

Akava semunhu bonorwa                                                                                                 Rudo nerufu anomborwa                                                                           128

.

 

 

 

 

Akapamira paguva akaimba

Akaimba akadetemba akatamba

Mutsindo chaiwo guva rika tinhira

Akaridza mbira, akamboti ngoma

Churu chose chikashinyira

Makuva, neakare, aka ngunguma.

Akapopota akachema akatetera

Zarurai ! Zarurai ! Akachemera.                                                             136

 

 

Zvinonzi , svikiro renyika

Ranzwa nezve nhamo yake

Aka svika kumarinda eko

Akaona usvisvi, vanhu vaungana

Shiri dzakati svaa ! mumiti nedenga

Sezvimwaiwa zvanamatira manhenga

Svikiro rakanzwa tsitsi rikabatsira

Kusvika kunevari pasi: rakabutsira                                                         144

 

 

Midzimu yakamuzarurira

Hapana musuo wakaonekwa

Nevanhu vanga varipo

Asi akaendako, kunyikadzimu

Achiimba achiteterera

Nezwi nzira ichivhenekwa

Svikiro rika pupura pakarepo

Zvisingaoneke zvavadzimu                                                                             152

 

 

Akamira pachuru ipapo

Varipedyo vachiona miromo kupupa

Vaiona seasvikirwa neshave

Maziso owodzvoka, kuchenuka

Achifamba, nekutamba panzvimbo 

Achitaura ega, ruzha nekazeve

Papera chinguva, ndokucheuka

Akabva akanuka seabaiwa                                                                                  160

 

 

Akachema zvaisiririsa kune vaiona

Vagoni venyaradzo vakazvitadza

Akazoti pava paya nenguva

Akanyevenuka misodzi ikapya

Meso akatanga kuziva

Simba rikadzoka, akaona

Gungano rakamupota sematadza

Revanhu nesango, rine matya                                                                             168

 

 

 

 

 

Semunhu wekugaro imba

Zviri mumwoyo zvaanoona

Akabva ada kudura rwendo

Rwepasi rwaanga adzoka

Achitsvaga Rudo nerwimbo

Kutsi kweguva kusina mudzoki

Kwaakati iye: ndofira mukuedza

Dai aive nechivimbo, aidai ainae.                                                                       176

 

 

Vimbanai vanodanana

Musaitirane shanje neruchenga

Vimbanai vavakidzani

Musapfuvisa vana nehama

Hupenyu huno remera ari ega

Simbisanai vanyika

Kushinga kunoda vatsigiri

Musa rega anenhamo pachipikiri                                                                        184

 

 

 

Asimuka akatanga kutaura

Zvese achitsanangura

Mafambiro nezvaakaona

Nekuti izvo Rudo ainge akamurota

Zvaakakomekedzwa nezvaakaita

Kunyikadzimu vanhu vanenge

Vapenyu asi nyama vasina

Vane ufano nevapenyu ubatiki vasina                                                       192

 

 

Matauriro ake Ofias akati:

Mweya wake wakapinda 

Nemuchuru chaive rinda

Akaona ari padombo raiti

Uri pamusoro paro waiona

Mativi ese huenda nekuenda

Nekuona zvose, kare nezvino

Aripo aiona seri kuvapenyu                                                                          200

 

 

Zvakaitika zvese muhupenyu

Aizviona kubva ari mudumbu

Asi kuzvichauya kwaive rima.

Akaburuka otya asaziva

Akaona vabereki vake sevapenyu

Vachimupira kuhama padumba

Dzemativi ose nemarudzi ose

Azive kuti mwana wevanhu                                                                          208

 

 

 

 

Vakamuti ronda nechemo

Yekushaiwa kwemumwe wake

Vakanga vanzwa vakapira mberi

Nyika dzinoshaya nekutambura

Nemarudzi anodzvanywa sehata

Nevanhu kadzi vanoshushwa

Kuchema kwavo kunonzwikwa

Asi kwaOfias kwakabaya guvhu                                                                  216

 

 

Mwari akava netsiye nyoro

Akati rudo rwakadai idumbukwa

Ngati vapananei vadzokere

Asi Ofias ngaape chitsidzo: anyore

Iye pamberi, Rudo achitevera

Anozo muringa Rudo ava kunze.

Akacheuka asati asvika: chigumukwa

Mudiwa wake anodzoka zvachose.                                                              224

 

 

Akafara murume akasekerera

Akaimba dzake dzimbo

Akatamba, nekuridza mbira

Rudo akamuperekedza pakutamba

Vatenda vakapinda munzira

Ofias pamberi Rudo pashure

Akatanga achaimba, asina adaira

Akatizvimwe ataure, shayei apindura                                                        232

 

 

Rwendo rwakatanga kurema

Kubva kumhute bude kunyama

Kuti ati zvinosekesa, one aseka ega

Akatya kuti zvimwe ave ega

Kuti zvaafambira zvasapunduka

Shungu dzanga dzamusvitsa nzvimbo

Dzanga dzorwisana neruvimbo

Vato svika pakubuda, ofias ndiye cheu                                                                240

 

Akabva aona rudo otakurwa

Sejira mumhepo achimuchemera

Asi izwi rake risinga bude

Maoko nemakumbo achi kavakava

Achi nyungudika seguti muzuva

Pangosara pfungwa inoti:dai ndaziva

Akabva azivawo kuti hupenyu hwake

Huchava nechisuwo chikurukuru                                                                        248

 

 

 

 

 

 

       Muswe

 

Saka sarungano akazofa

Ofias afamba nyika dzakawanda

Achitsvanga donhodzo reronda

Mukuimba nekutamba kumarudzi

Nenzvimbo dzakasiyana siyana

Achipa utsome kunhamo dzavamwe

Semunhu aive chinzuri chazvese

Pasi nedenga, sikwa rese.                                                                                      256

 

Nguva yakaita mapapiro, ikapfuura

Vanhu vakadzama vaneta naOfias

Vakatanga kumureva nekuva nehasha

Akashaya nemumwe wese anomureverera

Madzikomana neshamwari muzvese

Vakapedza vomuti kuda kupusa pusa

Madzimai akati kupunza musha

Kubvuma zvakadai, zviparadzei                                                                          264

 

Zvavakafungirana zvakawanda

Zvavakaona zvikava zvishoma

Ofias aingo guruguda nechisuwo

Achiti akaimba kana kudetemba

Vokanganwa hasha dzavo vanhu

Vachitamba nekuimba naye

Zvapera vosiyana nzira nepfungwa

Vasikana vakanzwa kusemwa naye                                                                     272

 

‘Haatione isu hatisi vanhukadzi

Tinga enzaniswe neane gonye !

Vakamufungira zano vakaronga

Madzimai nevasikana vakamuinga

Vachirovanisa mapoto nandiro dzesimbi

Kuita mhere vasanzwe izwi rake

Vakamupotsera matombo nezvimiti

Kumunyaradza zvachose neshave rake                                                             280

 

Vachikure hazvaimukuvadza ba

Matombo achiwira pedyo kana kuita donje

Zvimiti zvichiita mashizha zvomupumha

Vachisebera, mhere mhere ichinyaudza

Vachisebera, kusvika pasisina achanzwa

Izwi rake kana mbira, kana ngoma yake

Matombo akavamba kutsvuka ropa

Miti ichi tsemura nyama dzake                                                                            288

 

Izwi raka dzamira muchipfuva

Miromo ikanama negazi

Zvisikwa zvaivepo zvikashama

Kuti vanhu vapindwa nei

Chakapera chidzimira chaivepo

Mhuka nevanhu zvikarwisana

Ofias afa mhuka dzakaramwa

Mhanzi yevanhu, dzozviimbira.                                                                          296             

 

 

 Farai Madzimbamuto

Nov 08

Advertisements

5 Responses to “Ofias na Rudo”

 1. Laila Says:

  nhai mungandi taurira wo kuti Zarurai zvino reva chii?

  • faraitose Says:

   Ndatenda Laila

   Handizive kuti mubvunzo wakananga nepapi.
   ‘Zarura’ zvinoreva ‘kuvhura’.

   Manga mafunga nepapi imi ?

   Farai

 2. Laila Says:

  i’m about 7 months pregnant and have been looking for a shona name for my son…ndanga ndichiverenga bible rechi Shona and my bookmark fell out and the first word i read was Zarurai…I’m not sure of the meaning but I think its a beautiful word that could make for a beautiful name…is it appropriate.

 3. faraitose Says:

  Makorokoto Laila.

  Riri zita riri rekuti ‘Zarurai’ rakaisvo naka kwazvo.
  Rinogona kureva munhu ano ‘tanga’ kuita chinhu chino zezwa nevamwe, kana kutungamira vamwe. Zvino revawo munhu ano pangidza vamwe, mazuva ano zvichireva ano ‘vhura’ pfungwa, kujekesa pane rima kune zvimwe zvinhu.

  Izita rakanaka chaizvo . Rino gona kudimburirwa kunzi ‘Zaru’ kana kunzi ‘Rai’. Rino gona wo kuva remukomana kana musikana.

  Richibva muBhaibheri rinondifungisa vakaita sana Mozisi ne vamwe kana maPorofita vaizarurira Jeso nzira.

 4. Laila Says:

  ndinotenda zvikuru nekuti batsira kwa maita. ini ne murume wangu tabvumirana kupa mwana zita iroro, ndiye wekutanga saka ariku zarura zve shuwa…
  mwari ave nhemi.
  Laila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: